Vraagbaak

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

In 2015 is er veel veranderd omtrent de AWBZ, de Wmo, het Persoonsgebonden budget en aanverwante zaken. De gemeente Breda is volop bezig om invulling te geven aan de nieuwe taken. En ook de zorginstanties en welzijnsorganisaties zijn nog volop in beweging. Hierdoor krijgt u misschien niet op al uw vragen een sluitend antwoord en kunt u aan antwoorden nog geen rechten ontlenen.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen via vraagbaak@stib-breda.nl.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat houdt de kanteling voor mij als mantelzorger in?

Door de transitie vindt een kanteling in de zorgwereld plaats. Deze kanteling houdt in dat u als mantelzorger een belangrijke plaats heeft in het vormgeven van de zorgverlening. U neemt plaats aan het ‘Keukentafelgesprek’ met de gemeente wanneer de zorgvrager (ook cliënt genoemd) de gemeente om hulp heeft gevraagd. Het betekent dat de rol van de mantelzorger in de zorgsituatie wordt meegenomen. Maar ook dat de gemeente in het ondersteuningsplan de ondersteuning meeneemt, die u eventueel nodig heeft. De Wmo-consulent maakt het plan samen met de cliënt (indien mogelijk) en de eventuele mantelzorger. Vindt u het moeilijk om alleen met uw naaste dit gesprek met de Wmo-consulent te voeren? En is er niemand uit uw omgeving die u hierbij kan bijstaan? Dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning van een cliëntondersteuner. U kunt met StiB contact opnemen om samen het keukentafelgesprek voor te bereiden.

Het doel is altijd dat de maatschappelijke ondersteuning de zelfredzaamheid in de eigen leefomgeving en participatiemogelijkheid in de samenleving vergroot. Dit geldt voor de cliënt én voor de mantelzorger.

Wat zijn nu de veranderingen in het Wmo?

In de huidige Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) staat de compensatieplicht centraal. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkingen die zij ondervinden op het gebied van hun zelfredzaamheid en participatie. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het verplaatsen in en om het huis en de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten.

De nieuwe Wmo die vanaf januari 2015 van kracht gaat bevat de term ‘maatwerkvoorziening’. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan en met de gebruikelijke hulp of hulp door mantelzorger kan bijdragen. Benadert u voor hulp de gemeente Breda en dient u een aanvraag in voor bijvoorbeeld een scootmobiel, een deeltaxi of huishoudelijke hulp? Dan bekijkt u samen met een lokale klantmanager van de gemeente Breda wat er al door u en uw naaste aan andere oplossingen is onderzocht.

Waar moet ik aan voldoen om Wmo-ondersteuning te krijgen in 2015?

U en/of de naaste voor wie u zorgt kan niet (meer) meedoen in de samenleving. Of degene voor wie u zorgt kan niet (meer) zonder hulp thuis blijven wonen. Dan kunt u uw vraag voorleggen bij de gemeente die de Wmo in 2015 uitvoert. De gemeente bekijkt dan samen met u en uw omgeving welke hulp nodig is. Wat u zelf nog kunt regelen en hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u hulp bieden. Daarbij houden ze rekening met uw hele situatie. Voor sommige ondersteuning kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

De gemeente dient binnen zes weken na uw melding onderzoek te doen naar uw behoefte aan maatschappelijke ondersteuning.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

De gemeente is bij wet verplicht om voor beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor de ingezetenen van de gemeente te zorgen. Dit geldt voor de Wmo maar ook de Jeugdwet.

U kunt om cliëntondersteuning vragen wanneer u het prettig vind om nog iemand naast u te hebben wanneer bijvoorbeeld het keukentafelgesprek zal plaatsvinden. Of om het keukentafelgesprek voor te bereiden. De gemeente Breda heeft voor 2015 cliëntondersteuners van MEE gevraagd maar u kunt als mantelzorger ook terecht bij StiB.
Meer informatie over het keukentafelgesprek treft u onder het kopje keukentafelgesprek met de gemeente.

Cliëntondersteuning is ook in de Wet langdurige zorg (Wlz) geregeld. Het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning valt onder de zorgplicht van het zorgkantoor.
Het Cz Zorgkantoor heeft bijvoorbeeld een adviserend verpleegkundige die u kan helpen. Daarnaast kunnen de organisaties MEE en Zorgbelang (ondersteuning bij langdurige zorg: 0900-243 81 81) als onafhankelijke organisaties u kosteloos helpen op het gebied van vragen op het gebied van de Wet langdurige zorg.

Wat is de overgangsregeling, als er al een indicatie is voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf?

Mensen met een geldige indicatie krijgen heel 2015 nog hulp. Behalve wanneer hun indicatie voor 31 december 2015 afloopt. Dan geldt de overgangsregeling tot de einddatum van de indicatie. De gemeente gaat in 2015 bekijken hoe de hulp daarna geregeld wordt. Dat doet de gemeente samen met u.

De indicatie blijft in 2015 geldig. Dit hoeft niet te betekenen dat u dezelfde zorgaanbieder houdt. Misschien maakt uw gemeente afspraken met andere zorgaanbieders. Dan ontvangt uw naaste vanaf 1 januari 2015 de begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf van een andere zorgaanbieder.

Wat gaat er voor mij veranderen als ik nu gebruikmaak van zorg uit de AWBZ en de Wmo?

Verpleging en verzorging thuis (extramurale verpleging) en langdurige geestelijke gezondheidszorg vallen per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging krijgt een belangrijke rol: het doel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze wijkverpleging wordt dus gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld voor hulp bij het wassen, aankleden, bij toiletgebruik, eten en bij eenvoudige verpleegkundige handelingen. Begeleiding en dagbesteding zullen overgaan naar de gemeente (Wmo). Het kan zijn dat de gemeente Breda de ondersteuning of zorg die uw naaste ontvangt, anders gaat organiseren. De gemeente neemt dan contact met u op. Samen bespreekt u vervolgens of en hoe deze ondersteuning gegeven kan worden.

Meer informatie
Lees hier meer over deze regeling.

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo. Wat gaat er nu veranderen?

De wijze van uitbetaling zal veranderen onder de nieuwe Wmo. De gemeente maakt het PGB niet meer rechtstreeks over op uw rekening. De sociale verzekeringsbank zal rechtstreeks de betalingen aan de zorgaanbieder doen. Dit heet het trekkingsrecht. U kunt hier lezen hoe de gemeente Breda het PGB vanaf 2015 vorm zal geven.

Tot wanneer neemt het CIZ aanvragen in behandeling voor zorgvragen die vanaf 2015 de verantwoordelijkheid worden van de gemeente?

Tot 1 januari 2015 kunnen cliënten een nieuwe AWBZ-indicatie of herindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Als het gaat om een herindicatie voor zorg die overgaat naar de Wmo, dan is 15 februari 2015 de uiterste einddatum voor afhandeling door het CIZ. Uw naaste voor wie u zorgt, kan het aanvraagformulier zelf invullen. Of deze vult het in samen met zijn/haar arts of behandelaar, met u, een familielid of een goede kennis. Ook kunt u de hulp inroepen van MEE. MEE adviseert en ondersteunt iedereen met een beperking. Bekijk het overzicht www.hoeverandertmijnzorg.nl/overzicht-zorgzwaartepakket per zorgzwaartepakket zoals ze er in 2015 uitzien

Disclaimer Design door BuroPARK