Vraagbaak

Met welke wetgeving heb ik te maken binnen de zorg?

Sinds 2015 is er veel veranderd in de wetgeving voor de zorg. De AWBZ is Wlz (Wet langdurige zorg) geworden, de Wmo is sterk gewijzigd, en de basisverzekering die voortkomt uit de Zorgverzekeringswet (Zw) is uitgebreid.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat is de Wmo?

Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet 9sinds 2007) is belangrijk veranderd per januari 2015. Hij bevat de term ‘maatwerkvoorziening’. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan, en met de gebruikelijke hulp of hulp door mantelzorger kan bijdragen. Dan bekijkt u samen met een lokale klantmanager van de gemeente Breda wat er al door u en uw naaste aan andere oplossingen is onderzocht.

Waar moet ik aan voldoen om Wmo-ondersteuning van de gemeente Breda te krijgen?

U en/of de naaste voor wie u zorgt kan niet (meer) meedoen in de samenleving. Of degene voor wie u zorgt kan niet (meer) zonder hulp thuis blijven wonen. Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor de Wmo: https://www.breda.nl/vragen-over-zorg-en-welzijn-wmo

De gemeente bekijkt vervolgens samen met u en uw omgeving welke hulp nodig is. Wat u zelf nog kunt regelen en hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u hulp bieden. Daarbij houden ze rekening met uw hele situatie. Voor toegekende Wmo-ondersteuning vraagt de gemeente een eigen bijdrage.

De gemeente dient binnen zes weken na uw melding onderzoek te doen naar uw behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wettelijke termijn.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

De gemeente is wettelijk verplicht om de burger van Breda van onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Dit geldt voor de Wmo en ook voor de Jeugdwet.
Cliëntondersteuning krijgt u aangeboden in een folder bij de bevestigingsbrief van uw Wmo-aanvraag. Ga hier zeker op in als u het prettig vindt om nog iemand naast u te hebben, wanneer bijvoorbeeld het Wmo-gesprek, ofwel het keukentafelgesprek zal plaatsvinden. Of om het Wmo-gesprek voor te bereiden. De gemeente Breda heeft voor 2017 cliëntondersteuners van MEE gevraagd, maar u kunt als mantelzorger ook terecht bij StiB.
Meer informatie over het keukentafelgesprek treft u onder het kopje keukentafelgesprek met de gemeente.

Cliëntondersteuning is ook in de Wet langdurige zorg (Wlz) geregeld. Het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning valt onder de zorgplicht van het zorgkantoor.
Het Cz Zorgkantoor heeft bijvoorbeeld een adviserend verpleegkundige die u kan helpen. Daarnaast kunnen de organisaties MEE en Zorgbelang (ondersteuning bij langdurige zorg: 0900-243 81 81) als onafhankelijke organisaties u kostenloos helpen op het gebied van vragen op het gebied van de Wet langdurige zorg.

Wat is de overgangsregeling, als er al een indicatie is voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf?

Mensen met een geldige indicatie krijgen heel 2015 nog hulp. Behalve wanneer hun indicatie voor 31 december 2015 afloopt. Dan geldt de overgangsregeling tot de einddatum van de indicatie. De gemeente gaat in 2015 bekijken hoe de hulp daarna geregeld wordt. Dat doet de gemeente samen met u.

De indicatie blijft in 2015 geldig. Dit hoeft niet te betekenen dat u dezelfde zorgaanbieder houdt. Misschien maakt uw gemeente afspraken met andere zorgaanbieders. Dan ontvangt uw naaste vanaf 1 januari 2015 de begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf van een andere zorgaanbieder.

Wat gaat er voor mij veranderen als ik nu gebruikmaak van zorg uit de AWBZ en de Wmo?

Verpleging en verzorging thuis (extramurale verpleging) en langdurige geestelijke gezondheidszorg vallen per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging krijgt een belangrijke rol: het doel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze wijkverpleging wordt dus gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld voor hulp bij het wassen, aankleden, bij toiletgebruik, eten en bij eenvoudige verpleegkundige handelingen. Begeleiding en dagbesteding zullen overgaan naar de gemeente (Wmo). Het kan zijn dat de gemeente Breda de ondersteuning of zorg die uw naaste ontvangt, anders gaat organiseren. De gemeente neemt dan contact met u op. Samen bespreekt u vervolgens of en hoe deze ondersteuning gegeven kan worden.

Meer informatie
Lees hier meer over deze regeling.

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo. Wat gaat er nu veranderen?

De wijze van uitbetaling zal veranderen onder de nieuwe Wmo. De gemeente maakt het PGB niet meer rechtstreeks over op uw rekening. De sociale verzekeringsbank zal rechtstreeks de betalingen aan de zorgaanbieder doen. Dit heet het trekkingsrecht. U kunt hier lezen hoe de gemeente Breda het PGB vanaf 2015 vorm zal geven.

Tot wanneer neemt het CIZ aanvragen in behandeling voor zorgvragen die vanaf 2015 de verantwoordelijkheid worden van de gemeente?

Tot 1 januari 2015 kunnen cliënten een nieuwe AWBZ-indicatie of herindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Als het gaat om een herindicatie voor zorg die overgaat naar de Wmo, dan is 15 februari 2015 de uiterste einddatum voor afhandeling door het CIZ. Uw naaste voor wie u zorgt, kan het aanvraagformulier zelf invullen. Of deze vult het in samen met zijn/haar arts of behandelaar, met u, een familielid of een goede kennis. Ook kunt u de hulp inroepen van MEE. MEE adviseert en ondersteunt iedereen met een beperking. Bekijk het overzicht www.hoeverandertmijnzorg.nl/overzicht-zorgzwaartepakket per zorgzwaartepakket zoals ze er in 2015 uitzien

Disclaimer Design door BuroPARK