Vraagbaak

Respijtzorg

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg wil zeggen dat iemand tijdelijk uw zorg voor de zorgvrager overneemt. Dat betekent dat u als mantelzorger even op adem kunt komen. Dit kan gebeuren door een vrijwilliger die uw naaste gezelschap houdt, maar ook in een vorm van dagbesteding of tijdelijk verblijf elders. Denk hierbij aan een logeerhuis, een zorgboerderij, een tijdelijk verblijf in een zorginstelling of zorghotel, buurthuis enzovoorts. Hiervoor moet u in bepaalde gevallen een indicatiestelling aanvragen.
Eventuele financiering kan lopen via de zorgverzekeraar, AWBZ of door de WMO.

Ondersteuning van de mantelzorger door de inzet van respijtzorg kan onderdeel zijn van het persoonlijke ondersteuningsplan van de zorgvrager, dat tijdens het keukentafelgesprek wordt opgesteld.

StiB kan een vrijwilliger verzorgen om uw naaste gezelschap te houden wanneer het blijkt dat niemand vanuit uw omgeving zoals familie, buren of vrienden de mogelijkheid heeft om een paar uurtjes per week u te vervangen in uw mantelzorgtaken.
Dit geeft u als mantelzorger de handen en hoofd vrij om even te ontspannen of uw hobby of andere andere activiteiten te ondernemen.

Wat is kortdurend verblijf?

Kortdurend verblijf is logeren in een zorginstelling. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week en is bedoeld om de mantelzorger te ondersteunen of te ontlasten.

Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen met:

  • een lichamelijke ziekte (dat heet een 'somatische aandoening');
  • een psychogeriatrische aandoening (dementie of een soortgelijke aandoening);
  • een psychiatrische aandoening;
  • een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Heeft uw naaste een of meer van deze aandoeningen, heeft hij/zij voortdurend toezicht of hulp nodig en raakt u als mantelzorger overbelast? Dan is kortdurend verblijf mogelijk.

Het kortdurend verblijf kan vallen onder de Jeugdwet en het Wmo waarvoor de gemeente Breda verantwoordelijk is als onderdeel van hun verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Het betreft hier om een maatwerkvoorziening. Het kan ook zijn dat er een andere vorm van respijtzorg wordt ingezet, zoals thuisopvang, dagopvang, of inzet van informele zorg.

Het kortdurend verblijf in de eerste lijn valt onder de Zorgverzekeringswet. Hieronder wordt verblijf dat medisch noodzakelijk is ivm geneeskundige zorg verstaan. Het richt zich op de patiënt in staat te stellen weer naar zijn eigen omgeving terug te keren en zal al dan niet gepaard gaan met verpleging, verzorging en paramedische zorg zoals bijvoorbeeld fysiotherapie.

Onder de Wet langdurige zorg heet het kortdurend verblijf logeeropvang. Logeeropvang in de Wlz heeft haar eigen voorwaarden.

Wat is een zorghotel?

Een zorghotel biedt de mantelzorger en de zorgvrager de mogelijkheid om op adem te komen. De verpleegkundigen in het zorghotel nemen voor de duur van het verblijf de zorg over. De mantelzorger heeft zo de handen en tijd voor zichzelf of kan samen met de zorgvrager genieten van rust en ontspanning.

U kunt onder andere op de website www.zorghotels.nl en www.snhz.nl, zien welke en waar zich in Nederland zorghotels bevinden en waarbij u uw geïndiceerde thuiszorg ook in het zorghotel ontvangt. Voor het verblijf kunt u bij de meeste zorgverzekeraars terecht maar de hoogte van de vergoeding varieert en is afhankelijk van uw polis.

Het Rode Kruis heeft ook verschillende zorghotels zoals bijvoorbeeld Ijsselvliedt in Gelderland. (www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties.)

In Breda is Hotel Merlinde een zorghotel aangesloten bij het SNHZ. U kunt op www.hotelmerlinde.nl voor informatie terecht.

Daarnaast bied het Annafrijhuis op de Sterrekroos in Breda flexibele opvang voor dementerende ouderen. U kunt voor meer informatie bellen naar 076-887 5500 of naar de website www.hetannafrijhuis.nl/.


Ook beschikt Seniorenresidentie Ruitersbos over een aantal logeerkamers. De voorwaarden en mogelijkheden kunt u opvragen bij het servicepunt van het Ruitersbos op 076- 5608177 of per mail servicepunt@ruitersbos.nl

Welke locaties zijn er in de gemeente Breda voor respijtzorg?

Zodra een mantelzorger niet voor de zorgvrager kan zorgen (opname in ziekenhuis bijv.) en er een spoed-Wmo-aanvraag wordt gedaan door de familie of contactpersoon* kan de Wmo besluiten een logeerplek als respijtzorg toe te kennen. Let op: net als bij alle overige Wmo-verstrekkingen betaalt u een eigenbijdrage. Enkele van deze locaties zijn:

* Stichting Elisabeth voor ouderenzorg, locatie Vuchterhage of locatie Centrum (voor kortdurende opname)
* Stichting Ruitersbos
* Thebe locatie Lucia of locatie Heuvel

Particulier te betalen of uit een PGB (Persoonsgebonden budget) en in een situatie van dementie bij de zorgvrager is er:
* Anna Frijhuis

Disclaimer Design door BuroPARK