Vraagbaak

Werk

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat is handig voor mij om te weten als werkende mantelzorger?

 • Bespreek met uw collega’s in grote lijnen wat er speelt. Dit kan tot meer begrip leiden.
 • Ga in gesprek met uw leidinggevende. Zorg dat deze op de hoogte is van uw persoonlijke situatie. Daarnaast is uw leidinggevende op de hoogte van de mogelijkheden voor mantelzorg binnen het CAO (of kan advies voor u inwinnen).
 • Als de leidinggevende voor u niet de geschikte persoon is om over dit onderwerp te praten dan kunt u ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon of de P&O-afdeling van uw organisatie.
 • Voor mantelzorgtaken is het goed om met uw werkgever maatwerkoplossingen te bedenken. Denk aan aangepaste werktijden, tijdelijk andere werkzaamheden, meer uren in minder dagen enzovoorts
 • Denk aan mogelijk (wettelijk) zorgverlof, zie de vraag hierna!

Stichting Werk&Mantelzorg https://www.werkenmantelzorg.nl/ heeft een onderzoek gedaan onder 15.500 werknemers. Daaruit blijkt dat leidinggevenden en collega’s tot meer oplossingen bereid zijn dan de werkende mantelzorger denkt. Ook collegialiteit wordt onderschat. 40% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen terwijl 90% van de collega’s zegt dit wel te kunnen en te willen.

Voor juridische zaken kunt u terecht bij het Juridisch Loket https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/contact/breda/.
Daar kunnen ze u precies vertellen wat uw contractuele rechten zijn als u er niet met uw werkgever uitkomt. Het Juridisch Loket is een onafhankelijke instantie die telefonisch te bereiken is. Telefoonnummer: 0900-8020 (20 eurocent per minuut).

Op welke verlofregelingen kan ik als werkende mantelzorger een beroep doen?

Zorgverlof
De overheid biedt u als werknemer hulp op wettelijke basis. In bepaalde gevallen kunt u namelijk zorgverlof aanvragen. De zorgverlofregeling kent kortdurend en langdurend zorgverlof. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof

Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof
Dit is bedoeld voor noodsituaties waarop u direct moet reageren of situaties waarin u noodzakelijk zorg moet verlenen . De duur van het verlof kan van een paar uur tot een paar dagen zijn (denk aan bevalling, overlijden, een ziek kind e.d.)

Langdurend zorgverlof:
U kunt langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor:

 • grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
 • andere huisgenoten dan uw kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante);
 • mensen met wie u een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van uw hulp afhankelijk zijn.

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) heeft alle relevante en actuele informatie over mantelzorg én verlof gratis en voor iedereen beschikbaar gesteld in twee kennisdossiers. 1 over mantelzorg en 1 over verlofregelingen.

Als er in de CAO regelingen zijn vastgelegd die afwijken van de Wet arbeid en zorg (WAZO) dan gelden de regels van de CAO. Wanneer u minder wilt gaan werken dan is er een wettelijke regeling WAA (Wet aanpassing arbeidsduur). Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. Deelt u een huishouden met de zorgvrager? Dan is het raadzaam om te berekenen wat dit voor uw besteedbaar inkomen betekent in combinatie met zorgkosten.

Meer informatie vindt u op:

Wat kan ik doen als de combinatie werk en zorg me te veel wordt?

Wanneer u problemen ondervindt in de combinatie van uw verantwoordelijkheden als werknemer en de verantwoordelijkheden als mantelzorger kunt u altijd contact opnemen met StiB. Wij kunnen kijken of er oplossingen zijn in het organiseren van de mantelzorgtaken of van problemen die voortvloeien uit de combinatie werk en zorg. Het doel van deze gesprekken is dat u zich minder belast voelt en dat u naast uw verantwoordelijkheden ook tijd heeft voor uzelf, voor het onderhouden van uw sociale contacten en het meedoen aan de samenleving.

StiB biedt advies, hulp en ondersteuning aan mantelzorgers op maat, en ook in de vorm van scholing en cursussen (StiB: 076 - 750 32 00). Bij StiB breiden we onze ondersteuning en dienstverlening aan werkende mantelzorgers verder uit. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Breda.

Wanneer kom ik als mantelzorger in aanmerking voor een vrijstelling of ontheffing van de sollicitatieplicht?

Wanneer u een WW of bijstandsuitkering heeft, dan heeft u een sollicitatieplicht.

 • Ik heb een WW-uitkering en ik ben mantelzorger.
  Kost de zorg u meer tijd en energie dan normale ziekenzorg? Dan moet u uw adviseur werk/klantmanager van UWV hiervan op de hoogte stellen. Dit doet u door een bericht te sturen via de UWV-werkmap. Men kijkt dan naar uw situatie en naar de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. De adviseurs werk/klantmanagers zijn in principe vrij om zelf te bepalen wie in aanmerking komt voor ontheffing. Zij verrichten maatwerk.
 • Ik heb een uitkering volgens de participatiewet en ik ben mantelzorger.
  De gemeente Breda en de Atea-groep kijken naar de persoonlijke omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde. Dus ook bij mantelzorgers die een uitkering volgens de participatiewet genieten wordt er gekeken naar en rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Wat is er in uw situatie mogelijk? Hoe kunt u op een duurzame manier meedoen aan de samenleving? De terugkeer tot het arbeidsproces en/of het meedoen aan de Nederlandse samenleving staat voorop.

Op deze website vindt u meer:

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/sollicitatieplicht-en-ww-of-bijstandsuitkering

Is er een hulpmiddel om in gesprek te gaan met mijn werkgever?

Disclaimer Design door BuroPARK