Vraagbaak

Met welke wetgeving heb ik te maken binnen de zorg?

Sinds 2015 is er veel veranderd in de wetgeving voor de zorg. De AWBZ is Wlz (Wet langdurige zorg) geworden, de Wmo is sterk gewijzigd, en de basisverzekering die voortkomt uit de Zorgverzekeringswet (Zw) is uitgebreid.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat is de Wmo?

Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet 9sinds 2007) is belangrijk veranderd per januari 2015. Hij bevat de term ‘maatwerkvoorziening’. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan, en met de gebruikelijke hulp of hulp door mantelzorger kan bijdragen. Dan bekijkt u samen met een lokale klantmanager van de gemeente Breda wat er al door u en uw naaste aan andere oplossingen is onderzocht.

Waar moet ik aan voldoen om Wmo-ondersteuning van de gemeente Breda te krijgen?

U en/of de naaste voor wie u zorgt kan niet (meer) meedoen in de samenleving. Of degene voor wie u zorgt kan niet (meer) zonder hulp thuis blijven wonen. Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor de Wmo: https://www.breda.nl/vragen-over-zorg-en-welzijn-wmo

De gemeente bekijkt vervolgens samen met u en uw omgeving welke hulp nodig is. Wat u zelf nog kunt regelen en hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u hulp bieden. Daarbij houden ze rekening met uw hele situatie. Voor toegekende Wmo-ondersteuning vraagt de gemeente een eigen bijdrage.

De gemeente dient binnen zes weken na uw melding onderzoek te doen naar uw behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wettelijke termijn.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

De gemeente is wettelijk verplicht om de burger van Breda van onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Dit geldt voor de Wmo en ook voor de Jeugdwet.
Cliëntondersteuning krijgt u aangeboden in een folder bij de bevestigingsbrief van uw Wmo-aanvraag. Ga hier zeker op in als u het prettig vindt om nog iemand naast u te hebben, wanneer bijvoorbeeld het Wmo-gesprek, ofwel het keukentafelgesprek zal plaatsvinden. Of om het Wmo-gesprek voor te bereiden. De gemeente Breda heeft voor 2017 cliëntondersteuners van MEE gevraagd, maar u kunt als mantelzorger ook terecht bij StiB.
Meer informatie over het keukentafelgesprek treft u onder het kopje keukentafelgesprek met de gemeente.

Cliëntondersteuning is ook in de Wet langdurige zorg (Wlz) geregeld. Het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning valt onder de zorgplicht van het zorgkantoor.
Het Cz Zorgkantoor heeft bijvoorbeeld een adviserend verpleegkundige die u kan helpen. Daarnaast kunnen de organisaties MEE en Zorgbelang (ondersteuning bij langdurige zorg: 0900-243 81 81) als onafhankelijke organisaties u kostenloos helpen op het gebied van vragen op het gebied van de Wet langdurige zorg.

Wat valt onder de Zorgverzekering en wat valt onder de Wmo- Wet maatschappelijke ondersteuning

Verpleging en verzorging thuis (extramurale verpleging) en langdurige geestelijke gezondheidszorg vallen sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging heeft een belangrijke rol: het doel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze wijkverpleging wordt dus gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld voor hulp bij het wassen, aankleden, bij toiletgebruik, eten en bij eenvoudige verpleegkundige handelingen. Begeleiding en dagbesteding organiseert de gemeente (Wmo).

Disclaimer Design door BuroPARK