Vraagbaak

Wetten en regels

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat betekent Zorg in Natura (ZiN)?

Zorg in Natura betekent dat de zorgverlener zorg verleent en de administratie voor u regelt. U ontvangt geen rekening van de zorgverlener. Die regelt dit direct met het zorgkantoor. De zorgverlener heeft een samenwerking met de zorgverzekeraar afgesloten.

Hoe werkt een persoonsgebonden budget (PGB)?

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat de zorgvrager krijgt om zelf (of samen met een naaste) de zorgverleners te kiezen voor de zorg die nodig is. U kunt via het PGB zelf de zorg, begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen regelen. Met uw naaste bepaalt u dus wie er wanneer komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt. Hiervoor is echter wel een zorgindicatie nodig. Vanaf 2015 gaat de betaling van deze diensten rechtstreeks via de sociale verzekeringsbank.

Op de website van Per Saldo (www.pgb.nl) kunt u lezen wat het persoonsgebonden budget inhoudt. Ook is beschreven hoe de procedure werkt voor een PGB die vanaf 2015 binnen de WMO valt en voor de PGB die vanaf 2015 door de zorgverzekeraars wordt vergoedt.

Wanneer u als mantelzorger een uitkering heeft en betaald krijgt uit het PGB dan geldt dit als inkomen en dit heeft invloed op uw uitkering.

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet u in ieder geval voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  1. U of uw mantelzorger moet voldoende in staat zijn om uw PGB te beheren.
  2. U of uw mantelzorger mag nu niet de zorg die u met een PGB wilt inkopen vanuit een andere regeling afnemen.
  3. U of uw mantelzorger moet voldoende in staat zijn om aan de betaalverplichtingen te voldoen.

Binnen de Zorgverzekeringswet zal vanaf mei 2015 voor het niet-professionele zorg een afzonderlijk (lager) tarief per uur gelden.
Onder niet-professionele zorg wordt zorg verstaan die geleverd word door natuurlijke personen. Zij verlenen de zorg niet-beroeps of bedrijfsmatig. U kunt hierbij denken aan de partner, kind e.d. Dus bijvoorbeeld u als mantelzorger.

Wat is de Wet langdurige zorg (WLZ)?

De Wet langdurige zorg is per januari 2015 van kracht gegaan. De Wet is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen en langdurige en intensieve zorg nodig hebben.
U kunt onder andere op de site van www.cz.nl/zorgkantoor informatie vinden over de Wet langdurige zorg en de verschillende keuzes die u hebt.
Zorg in een instelling of Zorg thuis bijvoorbeeld. En wanneer u voor de zorg thuis kiest, uit welke vormen zorg u kunt kiezen, zoals Volledig pakket thuis, Modulair pakket thuis, een combinatie van deze twee of een persoonsgebonden budget.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Daarom zijn in 2015 gemeenten verantwoordelijk voor hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie. Dit doen ze vanuit de Wmo 2015.
Vanaf 2016 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie.
Dit is dus van toepassing voor de mensen die er voor kiezen om thuis te blijven met een Wlz-indicatie in niet te gaan wonen in een zorginstelling.

Voor de veranderingen voor de (langdurige) (jeugd)zorg heeft het Ministerie van VWS een website www.hoeverandertmijnzorg.nl gemaakt om antwoord op uw vragen te geven.

Wat is er gebeurd met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

De Rijksoverheid heeft de Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft. Via deze regelingen kon u bij hoge zorgkosten vanwege ziekte of handicap een tegemoetkoming krijgen. De landelijke overheid heeft deze compensatie overgedragen aan de gemeenten in Nederland. Om mensen die vanwege ziekte of handicap met hoge zorgkosten in aanraking komen te ondersteunen, heeft de gemeente Breda een regeling getroffen met ziektekostenverzekeraar CZ. Dit is een collectieve uitgebreidere ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Met dit pakket ‘Gemeente Extra uitgebreid’ zijn veel kosten extra verzekerd, waar chronisch zieken en gehandicapten mee te maken krijgen. Eind 2014 word de laatste uitbetalingen door het CAK gedaan over het jaar 2013.

Voor meer informatie:
www.gezondverzekerd.nl
www.breda.nl
(persbericht 19 november 2014)

Hoe schrijf ik een bezwaarschrift?

Bent u het niet eens bent met een beslissing en wilt u bezwaar maken, maar weet u niet goed hoe? Dan vindt u op de site van Mezzo voorbeelden van bezwaarschriften tegen een besluit van het CIZ en tegen een besluit van de gemeente over een Wmo aanvraag. Het is belangrijk dat u de termijn van bezwaarmaken goed in de gaten houdt.
http://www.mezzo.nl/sjd

Heeft u moeite om dit zelf in te vullen en niemand in de buurt die u hiermee kan helpen? Dan kunt u contact zoeken met de Sociaal Juridische dienst, de organisatie MEE of met WIJ.Zij kunnen u hiermee verder helpen. Het kan zijn dat een vrijwilliger die ervaring heeft met het schrijven van bezwaarschriften u helpt.

Disclaimer Design door BuroPARK